Naslovnica Forum Starševski čvek Slamnati mož-živi človek

Slamnati mož-živi človek

Sacha Stone & Bibi V tem videoposnetku bo delno razložila in omenila zakon UCC in kako ste z vlado povezani kot suženj prek rojstnega lista.

( https://www.youtube.com/watch?v=knDwnNqpoY8 )

Spoznaj svojega slamnatega moža poenostavljena verzija za mlade v starih
Meet Your STRAWMAN
( https://www.youtube.com/watch?v=I1lLUUFqYh8 )

Odgovor na objavo uporabnika
Profesor Darwin, 17.11.2022. ob 05:58

Spoznaj svojega slamnatega moža poenostavljena verzija za mlade v starih
Meet Your STRAWMAN
( https://www.youtube.com/watch?v=I1lLUUFqYh8 )

5 minutk

 

Uredništvo priporoča

P.F.

legal-fiction

Kaj je pravna fikcija? Na kratko:

Pravna oseba ali pravna fikcija je umetno ustvarjena entiteta, ki je predvidena samo v pravu. Z drugimi besedami, ni resnična, razen v očeh zakona, ki so ga napisali ljudje. Pravne fikcije so nasprotje naravnih entitet, kot so ljudje. Ustvarjeni pravni fikciji zakon daje nekatere privilegije, ki so podobni pravicam, ki jih imajo ljudje, kot je pravica do lastnine ter do tožbe in biti tožen… Najpogostejše pravne fikcije so korporacije in skladi. Te obstajajo že kar nekaj časa, njihov glavni namen pa je bil omejiti odgovornost ljudi, ki imajo v lasti korporacijo ali sklad, kar jim omogoča, da NISO osebno odgovorni za svoja dejanja. Pravne fikcije niso združljive z običajnim pravom, ki je pravo, na katerem je bila ustanovljena naša dežela. V običajnem pravu je vsakdo odgovoren za svoja dejanja in je odgovoren za morebitne kršitve (kakršno koli škodovanje drugemu)

Odgovor na objavo uporabnika
Profesor Darwin, 17.11.2022. ob 06:22

Kaj je pravna fikcija? Na kratko:

Pravna oseba ali pravna fikcija je umetno ustvarjena entiteta, ki je predvidena samo v pravu. Z drugimi besedami, ni resnična, razen v očeh zakona, ki so ga napisali ljudje. Pravne fikcije so nasprotje naravnih entitet, kot so ljudje. Ustvarjeni pravni fikciji zakon daje nekatere privilegije, ki so podobni pravicam, ki jih imajo ljudje, kot je pravica do lastnine ter do tožbe in biti tožen… Najpogostejše pravne fikcije so korporacije in skladi. Te obstajajo že kar nekaj časa, njihov glavni namen pa je bil omejiti odgovornost ljudi, ki imajo v lasti korporacijo ali sklad, kar jim omogoča, da NISO osebno odgovorni za svoja dejanja. Pravne fikcije niso združljive z običajnim pravom, ki je pravo, na katerem je bila ustanovljena naša dežela. V običajnem pravu je vsakdo odgovoren za svoja dejanja in je odgovoren za morebitne kršitve (kakršno koli škodovanje drugemu)

So pa tudi druge pravne fikcije, ki se npr. nanašajo na neko domnevo, dogodek, ki naj bi se zgodil in se kasneje razpravlja, sodi, razsoja itd. v zvezi z njim. Da je lahko predstavljeno na sodišču nekaj, kar je bilo, kot dogodek mora biti ustvarjena pravna fikcija, da se lahko pravno diskutira in zapiše.

 

Straw man, as defined in Black’s Law Dictionary, 6th Edition: A “front”; a thirdparty who is put up in name only to take part in a transaction. Nominal party to atransaction; one who acts as an agent for another for the purpose of taking title toreal property and executing whatever documents and instruments the principal maydirect respecting the property. Person who purchases property for another toconceal identity of real purchaser, or to accomplish some purpose otherwise notallowed. [Emphasis added] There’s no telling when the deception really started, butone of the first major events was the incorporation of the United States in 1871,with the final act occurring in 1878. It appears from the Statutes at Large that thiswas only the incorporation of the District of Columbia, but in the final act thephrase “District of Columbia or United States” is used making the phrasesinterchangeable and allowing the United States to operate as a corporation.The so-called government is not the government created by the Constitution, it is aCorporation operating in COMMERCE for a PROFIT. Every transaction is nowconsidered by the US, INC. to be a commercial transaction by fictional entities(fictions at law)

Grobi prevod-google prevod

Slamnati mož, kot je opredeljen v Black’s Law Dictionary, 6th Edition: A “front”; tretja oseba, ki je imenovana samo za sodelovanje v transakciji. Nominalna stranka v transakciji; tisti, ki deluje kot zastopnik za drugega z namenom prevzema lastninske pravice na nepremičnini in izvajanja kakršnih koli dokumentov in instrumentov, ki jih naročitelj lahko naloži v zvezi z lastnino. Oseba, ki kupi nepremičnino za drugega, da bi prikrila identiteto pravega kupca ali da bi dosegla kakršenkoli drug nedopusten namen. [Poudarek dodan] Ni znano, kdaj se je prevara zares začela, toda eden prvih večjih dogodkov je bila vključitev Združenih držav leta 1871, končno dejanje pa se je zgodilo leta 1878. Iz Statuta at Large je razvidno, da je bila to le ustanovitev okrožja Columbia, vendar je v zadnjem dejanju uporabljena fraza “Okrožje Columbia ali Združene države”, zaradi česar sta frazi zamenljivi in ​​omogoča Združenim državam, da delujejo kot korporacija. Tako imenovana vlada ni vlada, ki jo je ustvaril Ustava, je korporacija, ki posluje v TRGOVINI za DOBIČEK. Vsako transakcijo zdaj obravnava US, INC. biti komercialna transakcija fiktivnih subjektov (fikcije po pravu)

Komercialna pravna antiteta Republika Slovenija

( https://www.dnb.com/business-directory/company-profiles.republika_slovenija.6baa95b9de78bd9ba1588a23a727018e.html )

Lažejo nas, kradejo nas, zatirajo nas, sužnjijo nas,zavajajo nas, manipulirajo z nami od rojstva pa do smrti.

Ker se ljudje ne zavedajo kdo so pa ONI (kdo so? le kdo bi vedel, če jim ne pogledaš v oči ko se ti prikažejo)

to izkoriščajo in ostajajo vsaj v njihovih očeh nekrivični.

Kajti, zgoraj, kot sem omenil, kaj nam počno NE počno nam ampak pravnim entitetam, izmišljenim entitetam. Ker se ljudje ne zavedajo razlike med živim človekom in pravno entiteto pa se poistovetijo (se imajo za živega človeka IN pravno entiteto istočasno) s pravno fikcijo in sledijo zakonitostim pravnih fikcij-entitet in živijo v svojem umu v svetu pravnih entitet in ne v svetu živih ljudi.

Kot živ človek živijo v imaginarnem svetu, namišljenem svetu, ki je zapisan in ne ki je živ.

Vidijo živ svet okrog sebe vendar ga živijo na način in po načinu, kot je pisan, zapisan, predstavljen.

Ta imaginaren svet se ves čas spreminja, kot živi svet. Le da živi svet se spreminja po naravi in v naravi in po živosti in v živosti, imaginarni pa po opisih, predstavah, pisanih zakonikih in izmišljotinah.

Ljudje, ki smo opazili , pravimo se prebudili iz sna in ugledali svet z našimi očmi in lastnim umom ločimo pravne entitete od nas samih. Zato se dnevno spopadamo s tem, da bi tudi druge ljudi prebudili iz sna laži in lažnega sveta, saj želimo imeti ob sebi in na svetu dokler smo živi ob sebi živeče žive ljudi,ki se zavedajo, da so živi in ne ljudi, ki živijo pa v bistvu ne živijo življenja ampak živijo v matrici predstave, ki si jo je za njih izmislil nek drug ali več drugih ljudi.

Živ človek ima pravo pravico in privilegij živeti, kot živo bitje v vsej svoji veličini, pojavi, oblasti in obstojanju, obstoju in ne okrnjen z nekimi namišljenimi pravili katerih bistvo je nekoga strpati v ujetništvo in mu odmerjati,kot nekdo drug hoče ob enem pa na njegovem ujetništvu profitirati v lastno in ne njegovo korist.

ZBUDITE SE, VPRAŠAJTE

Pravna oseba

 Med pravne osebe uvrščamo gospodarske družbe, zavode, društva, organe in organizacije, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco, razvid ali z zakonom pridobijo status pravne osebe.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravna_oseba

Pravo

Pravo je mnoštvo pravil, ki urejajo najpomembnejše odnose v določeni družbi.

———————————————-

Znate imenovati družbo v kateri živite?

———————————————-

Kult v katerega je človek ob rojstvu brez strinjanja porinjen si jemlje vso čast, ki bi pripadala rojenemu in namesto njega koristi kar je mogoče koristiti, njemu samemu pa odmerja pravila kulta in seveda ne BREZPLAČNO ter za plačilo, ki ga je določil KULT sam.

—————————————————————–

Samooklicana oblast kulta:

Pravila so dolžni spoštovati vsi, ki so na območju njihove veljave, tj. teritoriju države. Šteje se, da naslovljenci pravna pravila poznajo (nepoznavanje prava škodi), to pa se zagotavlja s predhodno objavo pravil v uradnem glasilu države, npr. v Uradnem listu. Učinkovitost pravil zagotavljata država in lokalna skupnost s svojimi institucijami: sodišči, policijo, tožilstvom, upravnimi organi, izvršilnimi organi. Tako država posameznikom prepove reševanje sporov z nasiljem (zakon močnejšega) in jo pridrži sebi (državna represija), v zameno pa posameznikom ponudi reševanje sporov v pravnem postopku.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravo

——————————

V zadnjem stavku so tako urejevalci besedila na Wikipediji (pozabili) napisati ZA PLAČILO, PROTI PLAČILU. Kar pomeni, da se v tem KULTNEM sistemu v katerega je ŽIVI ČLOVEK brez vprašanja porinjen z ustanovljeno pravno fikcijo FIZIČNE OSEBE lahko PRAVICO privošči le, če ima dovolj denarja ,ki izhaja iz tega kulta in njegovih pravil prav tako pa PRAVICO kaj je, kakšna je in kaj je pravično postavlja KULT sam.

 

Nepoznavanje prava škodi

 (latinsko ignorantia iuris nocet) je pravna fikcija, da posamezniki poznajo pravna pravila. Če jih kršijo in se zoper njih sproži pravovarstveni postopek (recimo kazenski postopek), se ne morejo izgovarjati, da pravnega pravila niso poznali in da niso vedeli, da delajo kaj narobe.

Fikcija temelji na dejstvu, da morajo biti pravna pravila vnaprej (tj. pred začetkom veljave) objavljena v uradnem glasilu (glej Uradni list) in dostopna vsem, da se seznanijo z njimi. Obdobje od objave do začetka veljave zakona – redoma 15 dni, lahko več, izjemoma redko manj – se imenuje vacatio legis.

Izjem je malo :

Pravna zmota je pravni izraz, ki je v 31. členu Kazenskem zakoniku Republike Slovenije opredeljen:

    Ni kazensko odgovoren storilec kaznivega dejanja, ki iz opravičenih razlogov ni vedel, da je to dejanje prepovedano.
    Če bi se storilec zmoti lahko izognil, se sme kaznovati
    VIR: https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravna_zmota

Simbol pravice z zavezanimi očmi

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pravo#/media/Slika:Blind_Justice.jpg

Kaj vam kot posamezniku simbol sam po sebi pove?

Zakaj bi imela pravica zavezane oči?

Se vam zdi PRAV in PRAVIČNO, da vse življenje človeka, ki ga imate preživite na ta način, da ne glede na to, da tudi, če bi študirali tako imenovano pravo (kultno pravo) NIKOLI ne bi bili in niste zmožni doseči pravice in pravičnosti zaradi množice pravil in aktov, ki se iz dneva v dan pišejo in si jih izmišljajo ter dodajajo nove, popravljajo stare, spreminjajo, povezujejo, razčlenjujejo itd.?

Nikoli ne pridete do konca v bistvu pa niti ne morete od začetka h koncu.

————————————–

FIKCIJA:

Fikcija (latinsko fictum, fingere – upodobiti, ustvariti, izmisliti si) je v širšem smislu vse, kar je izmišljeno in v resničnosti ne obstaja. V ožjem smislu pa se izraz fikcija nanaša ali na fikcijo kot tekst ali pa na fiktivne entitete. S področjem fikcije v ožjem smislu se ukvarjata filozofija in literarna teorija.

 

V ožjem smislu pa se izraz fikcija nanaša ali na fikcijo kot tekst ali pa na fiktivne entitete. 

————————————————————————————————————

Zato se omenja izraz PRAVNA FIKCIJA za fizično osebo v kultnem svetu omenjenega prava.

Ker je izmišljena ENTITETA in ne ŽIVI ČLOVEK.

Opis živega človeka ni ŽIVI ČLOVEK SAM ampak le ŽIVI ČLOVEK lahko predstavlja sebe,kot SAMEGA SEBE.

 

Poznate BILO KATEREGA , ste slišali za BILO KATEREGA PRAVNIKA iz omenjenega prava, da POZNA in zna vse zakone in pisana pravila vseh časov?

Ne glede na to, da je iskren odgovor vseh nikalen pa si je kult vzel pravico, da določi

 (latinsko ignorantia iuris nocet) je pravna fikcija, da posamezniki poznajo pravna pravila

Kar pomeni, da se za vse smatra, da poznajo vsa pravila tega kulta in so seznanjena z njimi prav tako s tistimi, ki se na novo objavljajo in da bi jih vsak, če si hoče dobro za svoje dobro moral poznati in brati ob enem pa razumeti, kar je NEČLOVEŠKO , NELOGIČNO ZA ČLOVEŠKO SPOSOBNOST IN NJEGOVO BIT.

Seveda pa ni nelogično za PRAVNO FIKCIJO, saj je v čudežnem svetu izmišljotin VSE MOGOČE , saj se gre za fantazijo in ne realnost in resničnost.

Živi človek živi v resničnosti življenja samega, pravna fikcija pa v iluziji iluzornega sveta.

Zato je krivično in onečastitev, skrunstvo, skrunjenje svetosti človekovega dostojanstva in življenja, ko se od njega zahteva da zadovolji NEMOGOČEMU in NEDOSEGLJIVEMU.

Kaznuje se ga, ker ne more biti VSEMOGOČ in če ni VSEMOGOČEN.

Saj točno to zahteva pravo države s svojo IZKLICNO postavko, ki sem jo dvakrat omenil in ki jo krivičniki, ki so to nanesli na človeka pišejo sami in tako tudi postavljajo.

 

Vendar pa se krivičniki, ki počno ZLOČIN proti človeku skrivajo pred pravo pravico in Božjo pravico in sodbo na način in z argumentom, da je pravo le igra in človek se sam igra s tem. In če se sam igra je sam kriv za svoje postopanje. Argumentirajo z načinom, da niso storili greha proti človeku niti zločina proti človeku saj se ni šlo za človeka ampak za PRAVNO FIKCIJO.

Figuro, figurativnost, persono, person,osebo, masko.

Prav tako s podobnostjo in prispodobo v nekaterih igrah, kot je denimo človek ne jezi se. Kjer človek prestavlja figuro, ki NAJ BI PREDSTAVLJALA njega na platformi igre ČLOVEK NE JEZI SE.

Vendar igro in odstop od igre človek ne jezi se človek stori na način, da reče NE GREM SE VEČ in odstopi od igre kadarkoli to želi in od trenutka dalje on ni več figura niti podrejen pravilom igre, kot pa je bila njegova figura v sami igri.

Človeku se tako v igri prava ne DOPUŠČA da izide iz igre, saj se mu v prvi vrsti sploh ne pove, da jo igra ampak se ga preko obveznega šolstva z manipulacijo prepriča v to, da se smatra za figuro v pravnem sistemu.

Tudi delavci v pravnem sistemu so tako le figurativnosti, figure sistemske igre in ne ŽIVI LJUDJE in tako klic, zahtevo, živega človeka, da SE NE GRE VEČ TE IGRE IN NE ŽELI SODELOVATI ne slišijo, ne vidijo, ne sprejmejo, saj teh in takšnih pravil v omenjeni igri NI, ki bi dovoljevale ali prepoznavale bilo koga drugega, kot pa izmišljene figure same igre.

ŽIVI ČLOVEK ni figura v izmišljeni igri PRAVA, ki se mu nalaga, da ga sprejema preko pravne fikcije in kot pravno fikcijo samo.

Kot živo bitje, kot živi človek bi lahko ugibal od kje tendenca, vzgib, ideja za takšno umazano igro.

In če bi ugibal bi dejal, da izhaja iz povezave s Svetim Pismom in sicer zato, ker se je v Svetem Pismu pojavil SIN BOŽJI, Jezus Kristus, katerega Pismo smatra za sina človekovega živega Boga, VSEMOGOČNEGA.

Zato, ker se naj bi tako zgodilo in učilo je preko nekaterih v njihovi skupni agendi nastala kultna igra PRAVO, za katerega pa se zahteva točno omenjeno in sicer, da je slehernik,človek, VSEMOGOČ, kot Bog sam, saj naj bi bil Jezus Kristus človek ob enem pa Bog sam ob enem pa se za Boga trdi, uči, razlaga, da je vsemogoč, posledično mu pa ne bi smelo biti NEMOGOČE, če pa je VSEMOGOČ obvladovati neka pravila izmišljene igre, da bi zadostil pravičnosti in pravični sodbi tako zase, kot za druge.

slamnati-mo

promet

1

2

Vmesen komentar:

dejansko se bije borba med dobrim in zlim, resnico in lažjo

pravičnim in krivičnim

Zato si ne mislite,da se borba odvija le v vas samih vsak dan živega življenja ampak se odvija tudi na svetu katerem živite pa tudi nad nami

tako spodaj tako zgoraj

tako na zemlji tako na nebu

7

Kdaj je bila osamosvojitev Slovenije?

7

Kdaj je bila osamosvojitev Slovenije?

entdat2

entdat

inkorporirana

zb10